Privacyverklaring

Thuys in Voeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Thuys in Voeding dan hebben wij uw gegevens nodig. U kunt deze doorgeven per telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), per mail of in een direct contact met de diëtist. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Thuys in Voeding heeft uw persoonsgegevens nodig om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven.

In sommige gevallen betreft het ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’; deze worden echter alleen gebruikt met betrekking tot uw behandeling. Ze zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Thuys in Voeding bewaart uw persoonsgegevens  tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (zoals verplicht in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Thuys in Voeding zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Thuys in Voeding heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Thuys in Voeding zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie voor veilige storage.  Met deze organisatie heeft Thuys in Voeding een overeenkomst om een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens te waarborgen. Thuys in Voeding blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen en kunt daarvoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mvanloevezijn@thuysinvoeding.nl. Hiervoor dient u wel een persoonlijke afspraak te maken in verband met de wettelijke noodzakelijke legitimatie.

Beveiliging

Thuys in Voeding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons op (06-13455797 of  mvanloevezijn@thuysinvoeding.nl).

Meer informatie

Ook als u andere vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Thuys in Voeding.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Datum: 25 mei 2018

Margot van Loevezijn, Thuys in Voeding